Aktuelles Land wechseln?

VARNING

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra webbsidor är sammanställt med största omsorg. Som leverantör ansvarar vi enligt § 5 i tyska telemedialagen (allmän informationsskyldighet) för eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Däremot gäller att i de fall allmän lagstiftning kräver att viss information ska avlägsnas eller spärras från användning, har denna lagstiftning företräde. En sådan skyldighet föreligger dock först vid den tidpunkt då webbplatsens utgivare fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. När vi gjorts medvetna om en sådan lagöverträdelse kommer detta innehåll att omedelbart avlägsnas.

Ansvar för länkar
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte utfästa någon garanti för detta främmande innehåll. För sådant innehåll bärs alltid ansvaret av respektive leverantör eller företag. När vi lägger till länkar till externa webbsidor gör vi en kontroll vid denna tidpunkt att det inte föreligger några möjliga lagöverträdelser. När länkarna lades till fanns inga tecken på lagstridigt innehåll. Det är dock inte möjligt att upprätthålla en konstant övervakning över innehållet på de länkade sidorna utan konkreta belägg för lagbrott. När vi gjorts medvetna om lagöverträdelser kommer dessa länkar att omedelbart avlägsnas.

Upphovsrätt
Utgivaren av denna webbplats har bemödat sig om att alltid ta hänsyn till upphovsrätten för tredje part och har använt sig av egenutvecklade och licensfria programvaror. Det innehåll och de arbeten på dessa sidor som framställts av utgivaren är underställda den tyska upphovsrättslagstiftningen. När bidrag från tredje part förekommer har detta tillkännagivits. Allt mångfaldigande samt all bearbetning, spridning och användning som sträcker sig utanför upphovsrätten kräver ett skriftligt medgivande från respektive författare resp. producent. Nedladdning och kopiering från denna webbplats får endast ske för privat och inte kommersiellt bruk.

Invändning mot reklam
De kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för plikten om utgivarinformation får inte användas av tredje part för utsändning av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats. Webbplatsens utgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om ej begärd reklaminformation sänds ut, t.ex. via spam-post.