×

Personuppgiftspolicy

Vi gläder oss över att du besökt vår webbplats och visat intresse för vårt företag och våra produkter.

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och hantera dem konfidentiellt!

Personuppgifter som vi samlar in när du besöker våra webbsidor bearbetar vi på ett konfidentiellt sätt och alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (artikel 4.1 i GDPR). Till dessa hör information som ditt namn, din e-postadress, din postadress eller ditt telefonnummer

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Ansvarig (nedan kallad Esylux eller ”vi”) är enligt den allmänna dataskyddsförordningen och annan nationell dataskyddslagstiftning i medlemsländerna samt övriga dataskyddsrättsliga bestämmelser:  

Esylux GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tyskland

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Vår personuppgiftsansvarig når du med följande kontaktuppgifter:

Esylux GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tyskland

Per e-post: datenschutzesylux.com

Behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats
Vi registrerar och lagrar din dators IP-adress för att vi ska kunna överföra det innehåll som du hämtar från vår webbplats till din dator (t.ex. texter, bilder samt filer för nedladdning etc.) (jfr artikel 6.1 b i GDPR). Dessutom behandlar vi dessa uppgifter för att kunna identifiera och beivra missbruk. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse i uppgiftsbehandlingen ligger i att säkerställa att vår webbplats och de affärer som görs där fungerar och avlöper korrekt

Nyhetsbrev
När du registrerar dig för ett nyhetsbrev använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbreven, där vi regelbundet informerar dig om intressanta ämnen. För att säkerställa att din nyhetsbrevsregistrering är korrekt, d.v.s. för att förhindra obehörig registrering i tredje parts namn, skickar vi ett e-postmeddelande för bekräftelse till dig när du registrerar dig första gången för vårt nyhetsbrev. I detta e-postmeddelande ber vi dig att bekräfta din registrering. Detta förfarande kallas dubbel opt-in. Rättslig grund för detta är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. I samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi även din IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen och bekräftelsen, så att vi kan identifiera och bevisa registreringen i efterhand. Rättslig grund för denna lagring är ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR, där det berättigade intresset ligger i att kunna verifiera registreringen. Vi sparar din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig, till dess att du avregistrerar dig eller att vi upphör med att skicka nyhetsbrev till dig.

För att vi ska kunna analysera våra nyhetsbrevskampanjer statistiskt innehåller nyhetsbreven så kallade pixeltaggar. Dessa är mycket små digitala bilder som bäddas in i det HTML-formaterade e-postmeddelandet och med vars hjälp vi kan se om och när du har öppnat ett e-postmeddelande, samt vilka länkar i e-postmeddelandet du har klickat på. I samband med detta överförs även din IP-adress till vår server. Vi sparar dock inte denna och inte några andra personuppgifter heller. Rättslig grund för användningen av dessa pixeltaggar är ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR, där det berättigade intresset ligger i att kunna analysera och optimera våra nyhetsbrev. Du kan när som helst göra invändningar mot din nyhetsbrevsregistrering.

Övriga syften
Personuppgifter behandlas även när det är du själv som anger sådana uppgifter till oss, t.ex. i samband med en förfrågan eller beställning av informationsmaterial eller produkter. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 b i GDPR.

I de fall vi, enligt beskrivningen ovan, behandlar dina uppgifter i syfte att ta emot och bearbeta din förfrågan eller beställning, är du avtalsmässigt skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Utan dessa uppgifter är en bearbetning inte möjlig.

När du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas (jfr artikel 6.1 a i GDPR), kan du när som helst återkalla detta samtycke, utan att den rättmätiga behandlingen som skett fram till återkallelsen p.g.a. ditt samtycke berörs.

Utlämning av uppgifter till tredje part
Normalt överförs dina uppgifter till det berörda Esylux-bolaget i syfte att behandla dessa uppgifter. Där sker en fortsatt behandling i syfte att bearbeta ditt aktuella ärende. Esylux-bolagens uppgifter behandlas för administrativa, felåtgärdande och understödjande tjänster av personuppgiftsbiträdet Peter Kremser GmbH & Co KG. För hosting av våra plattformar och back-up-tjänster samt för utskick av e-postmeddelanden och andra meddelanden anlitar vi personuppgiftsbiträden. Dessa har vi ålagt med skyldigheter, bl.a. att dina uppgifter endast får behandlas enligt våra instruktioner samt enligt gällande dataskyddslagstiftning. Framför allt är de skyldiga att behandla dina uppgifter helt konfidentiellt. De får heller inte behandla uppgifterna för andra syften än de avtalade.

Rättslig grund för överlämningen av uppgifter till personuppgiftsbiträden utgörs av artikel 28.1 i GDPR

Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part och vi marknadsför dem inte på något annat sätt heller.

Tidsfrister för radering av uppgifter
Lagstiftaren har stiftat en lång rad tidsfrister och skyldigheter för lagringen av uppgifter. När dessa tidsfrister har löpt ut sker en rutinmässig radering av uppgifterna. De uppgifter som inte berörs av detta kommer att raderas eller anonymiseras när de syften som anges i den här personuppgiftspolicyn inte längre är aktuella. Såvida den här personuppgiftspolicyn inte innehåller några andra, avvikande bestämmelser gällande lagring av uppgifter, sparas de uppgifter vi samlat in under så lång tid som behövs för att uppfylla de syften för vilka de samlades in.

Övrig användning av uppgifter samt radering av uppgifter
Ytterligare behandling eller nyttjande av dina personuppgifter sker endast om det finns en rättslig bestämmelse som tillåter detta eller om du har samtyckt till en sådan behandling eller nyttjande av dina uppgifter. I de fall dina uppgifter behandlas för andra syften än de som uppgifterna ursprungligen insamlades för, informerar vi dig om dessa andra syften före behandlingen och ger dig ytterligare viktig information rörande detta.

Kakor
För att vår webbplats ska bli så användarvänlig och optimalt anpassad till dina behov som möjligt använder vi kakor i vissa områden. En kaka är en liten fil som sparas lokalt på din dator när du besöker en webbplats. När du åter besöker webbplatsen med samma dator/enhet visar kakan t.ex. att det rör sig om ett återkommande besök. Kakor möjliggör även analys av hur vår webbplats används. Kakan innehåller inga personuppgifter och den är inte avsedd för att identifiera dig på webbplatser tillhörande tredje part, inklusive webbplatser som erbjuder analys.

Vi använder följande typer av kakor:

• Allmänna/nödvändiga kakor
Dessa kakor har en avgörande betydelse för hur vår webbplats fungerar. Detta gäller t.ex. tilldelning av anonyma sessions-ID-nummer för att gruppera flera förfrågningar till en webbserver eller för att säkerställa att inloggningar och beställningar fungerar felfritt.

• Funktionskakor
Dessa kakor hjälper oss att spara inställningar som du valt eller understödjer andra funktioner när du navigerar på vår webbplats. På så sätt kan vi spara dina valda inställningar inför ditt nästa besök, eller spara dina inloggningsuppgifter för vissa områden på vår webbplats.

• Prestanda-/statistikkakor
Dessa kakor samlar in information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vilken webbläsare du använder, antal besök, sidor du öppnat eller hur länge du besöker webbplatsen). Dessa kakor sparar ingen information som möjliggör en personlig identifiering av besökaren. Informationen som samlas in med hjälp av de här kakorna är aggregerad och IP-anonymiserad.

Ditt godkännande eller nekande till användning av kakor – även för webtracking – kan du ställa in i din webbläsare. Du kan konfigurera webbläsaren så att den alltid nekar till att kakor används eller så att du informeras i förväg när en kaka sparas. I detta fall kan dock webbplatsens funktion försämras (t.ex. vid beställningar). Din webbläsare erbjuder även en funktion för att radera kakor (t.ex. finns en funktion där alla webbläsardata kan raderas på en gång). Mer information om detta finns i webbläsarens bruksanvisning eller direkt i webbläsarens inställningar.

Analystjänster
Vår webbplats använder Matomo Analytics (tidigare Piwik) som är en så kallad webbanalystjänst. Matomo använder så kallade ”kakor”, eller ”cookies”, som består av textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. För det ändamålet överförs användningsinformationen från kakorna (inklusive en förkortad version av din IP-adress) till vår server och sparas för användningsanalys, som används av oss för webbplatsoptimering. Din IP-adress anonymiseras direkt under den här processen, så att du som användare fortsätter att vara anonym för oss. Informationen från kakan om hur du använder webbplatsen förs inte vidare till tredje part. Du kan neka användningen av kakor genom inställningarna i webbläsaren, men om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Om du inte vill godkänna att data från ditt besök sparas och analyseras, kan du när som helst säga nej till att informationen sparas och används med ett musklick. Om du gör det sparas en så kallad opt-out-kaka i din webbläsare. Matomo samlar då inte in några sessionsdata. Obs! När du raderar kakor tas även opt-out-kakan bort och måste ev. aktiveras på nytt vid nästa besök.

Rättigheter rörande behandling av personuppgifter

Rätt till information
Du har rätt att när som helst erhålla information om vilka personuppgifter vi har behandlat om dig enligt artikel 15 i GDPR. Denna begäran kan göras med ett vanligt brev eller per e-post till de adresser som anges nedan.

Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade (artikel 16 i GDPR). För detta ändamål kontaktar du oss med nedan angivna kontaktadresser.

Rätt till radering av uppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”) när rättslig grund enligt artikel 17 i GDPR föreligger. Dessa föreligger exempelvis när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlats eller när du har återkallat ditt samtycke och när det saknas annan rättslig grund för behandlingen; den registrerade invänder mot behandlingen (och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre – detta gäller ej vid invändningar mot direktreklam). För att göra ovan nämna rättigheter gällande kontaktar du oss med nedan angivna kontaktadresser.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att få behandlingen begränsad om förutsättningarna enligt artikel 18 i GDPR föreligger. Därefter kan en begränsning av behandlingen särskilt komma i fråga om behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning eller om den registrerade har gjort invändningar mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina. För att göra ovan nämna rättigheter gällande kontaktar du oss med nedan angivna kontaktadresser.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få dina uppgifter överförda enligt artikel 20 i GDPR. Du har rätt att få de uppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. ett annat tjänsteföretag. En förutsättning för detta är att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal samt att behandlingen sker automatiserat. För att göra ovan nämna rättigheter gällande kontaktar du oss med nedan angivna kontaktadresser.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, att när som helst enligt artikel 21 i GDPR göra invändningar mot behandling av personuppgifter som bl.a. grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR. Vi upphör att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger sen, rättigheter och friheter eller om det sker för faststyngre än dina intreställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. För att göra ovan nämna rättigheter gällande kontaktar du oss med nedan angivna kontaktadresser.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vår behandling av personuppgifter som avser dig strider mot denna förordning, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den tillsynsmyndighet som ansvarar för vår verksamhet genom att använda följande kontaktuppgifter:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Tyskland
Tel: +49 (0) 431 / 988-1200
Fax: +49 (0) 431 / 988-1223
E-post: maildatenschutzzentrum.de