Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Vi säljer och levererar uteslutande enligt följande försäljningsvillkor och endast till näringsidkare. Dessa bestämmelser gäller vid samtliga affärsrelationer mellan oss som säljare och köpare, om inte annat har skriftligen överenskommits. Bestämmelserna gäller även för muntliga avtal om köp. Köparen bekräftar att dessa villkor är bindande för detta avtal samt alla framtida transaktioner. En tystnad från säljarens sida får inte tolkas som om köparen har rätt att tillämpa sina egna bestämmelser och villkor. Köparen avsäger sig rätten att vid köp använda sina egna bestämmelser och villkor.

1. Priser

Priser i prislistan är inte bindande och får inte ses som en offert.  När säljare och köpare har kommit överens om ett pris, gäller detta enbart för detta köp och inte för framtida. Köparen är medveten om att priserna fluktuerar över tid beroende på löne- och distributionskostnader. Säljaren förbehåller sig rätten att justera priset fram till dess att leverans sker om mer än fyra månader har förflutit mellan tidpunkten för beställning och för leverans. Om priset har ökat med mer än tio procent från överenskommet pris till leverans, har köparen rätt att frånträda köpet. Priserna gäller, om inte annat har skriftligen överenskommits, ex works och inkluderar inte skatter eller kostnader för frakt eller annan hantering, inte heller eventuella tullavgifter och kostnader för särskild förpackning. All frakt faktureras särskilt om inte parterna har kommit överens om att köparen skall hämta vara vid säljarens lager. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

2. Betalningsvillkor

Om ingen annan överenskommelse finns, måste fakturan betalas innan leverans påbörjas. Skulle köparen ha andra förfallna och obetalda fakturor till säljaren, har denne ingen rätt till kassarabatt. Dröjsmålsränta utgår med den vid varje tillfälle gällande referensräntan med tillägg om åtta procent. Säljaren förbehåller sig rätten att rikta krav mot köparen för den skada han orsakat på grund av sena betalningar.

Växel och check accepteras som betalningsmedel om detta var överenskommet vid beställningen. Köparen står för alla kostnader i samband med hanteringen av inlösen och eventuell växelprotest. Köparen är medveten om att inlösen av check eller att åtgärder i samband med en växelprotest kan, på grund av bankrutiner, försena betalningen. Visar det sig efter köpet att köparens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av förpliktelsen, får säljaren ställa in fullgörelsen och hålla inne i sin prestation. Har säljaren redan levererat varan får säljaren hindra att varan lämnas ut till köparen. Detta gäller även om köparen har tagit emot transportdokument avseende varan. Köparens rätt att kvitta kan bara göras om köparens krav mot säljaren har fastställts av domstol eller skiljenämnd.

3. Äganderättsförbehåll och återtaganderätt

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den försålda varan och förbehåller sig rätten till att återta denna på grund av betalningsförsummelse från köparens sida. Detta innebär att varorna, innan de är fullt betalda eller att köparen har skriftligt medgivande från säljaren, inte får infogas i annan vara eller vidareförsäljas.

4. Leveranstid

Leveranstider angivna i anbudet är inte bindande.  Den i ordererkännande omnämnda leveranstiden börjar vid den tidpunkt då säljare och köpare kommit överens om alla specifikationer och köparen gör en beställning. Leveranstider är endast bindande för säljaren om det kommer skriftligen i uttryck som "fixtermin/fixed date". Även om "fixtermin/ fixed date" har överenskommits gäller inte detta vid händelse av oförutsedda händelser som driftstörningar, blockad, strejk, krig, uppror, eller uteblivna eller försenade leveranser till säljaren eller händelser som står utanför säljarens kontroll. Varje krav riktad till säljaren på grund av bristfällig och försenad leverans kan bara göras gällande om köparen kan visa att säljaren gjort detta medvetet eller med grov vårdslöshet.

5. Riskens övergång

Risken för varan övergår till köparen så snart varan har lämnat säljarens lager (även om säljaren och köparen har avtalat om förbetald fraktavgift) eller, om köparen vill hämta varan själv, övergår risken så snart denne fått besked om att varan finns tillgänglig för avhämtning. Detta gäller även när avsändningsort inte är densamma som uppfyllelseort. Alla leveranser, även returer, sker på köparens risk.

6. Reklamationer

Kvalitetsnivå och användningssätt som kan förväntas av produkten framgår av det kompletterande produktblad (användarmanual/ installationsguide/ datablad) som kan laddas ner från vår hemsida. Samma produktblad tillhandahåller vi våra kunder på begäran. Produktens användningssätt och kvalité/ utseende går inte utöver med vad som framgår av det kompletterande produktbladet (användarmanual/ installationsguide/ datablad).
Om köparen reklamerar en vara har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans. Skulle ett avhjälpande eller omleverans inte ge tillfredställande resultat, har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet. Köparen har inte rätt att häva köpet om felet inte är av väsentlig betydelse. Säljarens underlåtenhet att avhjälpa felet eller företa omleverans ska likställas med att det inte skäligen kan krävas av säljaren att avhjälpa felet samt att köparens krav på avhjälpande eller omleverans skulle leda till orimliga följder. Köparen skall inom tre dagar denne fått varan i sin besittning, undersöka varan noggrant. Upptäckta fel skall reklameras till säljaren inom åtta dagar från mottagandet och fel som inte låter sig upptäckas förrän senare, skall reklameras inom åtta dagar efter det att upptäckten gjordes. Görs inte reklamation inom nu angivna tidsramar har köparen förlorat sin rätt att rikta anspråk på säljaren. För att leveransen ska ske i tid krävs att denna tidsfrist efterlevs. Köparen har bevisbördan för fel i varan, tidpunkten för dess upptäckt och att reklamation har skett i rätt tid. Köpare har inte rätt att reklamera vara som sålts som begagnad. Om säljaren inte lyckas avhjälpa fel eller leverera felfri vara kan köparen välja att häva köpet men ändå välja att behålla varan och är då berättigad till ett prisavdrag. Prisavdraget beräknas som mellanskillnaden vad felfri vara kostar och vad varan med felet kan tänkas vara värd. Köparen är inte berättigad till ytterligare ersättning utöver prisavdraget. Det nu sagda gäller inte om säljaren förfarit svikligen. Har mer än ett år förflutit från leverans har köparen förlorat sin rätt att rikta anspråk mot säljaren på grund av fel i den köpta varan av vilket slag det må vara om inte felet orsakats av säljaren uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller inget annat följer av tvingande lag.

7. Ansvarsbegränsning

Köparen har inte rätt att kräva skadestånd på grund säljarens kontraktsbrott med de undantag som sägs nedan. Undantagen gäller inte för

  • Skada som av säljaren orsakats avsiktligt eller av grov oaktsamhet.
  • Skada, som till följd av säljarens vårdslöshet orsakar dödsfall, kroppsskada eller skador på hälsan, samt skada som orsakats till följd av säljarens åsidosättande av materiella skyldigheter. Med materiella skyldigheter avses sådana skyldigheter vars utförande underlättar genomförande av avtalet samt det som en köpare normalt kan förväntas förlita sig på.


I fall av vårdslöshet, med undantag för skador som orsakat dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsan, är säljaren endast ansvarig för sådana skador som typiskt uppstår enligt kontraktet eller som kan förväntas av säljaren.  Säljarens skadeståndsansvar enligt dessa bestämmelser gäller enbart om säljaren, anställda eller ombud för säljaren varit grovt vårdslösa eller handlat medvetet och gäller enbart för skador som är typiska och förutsebara i säljarens verksamhet. Säljarens ansvar är begränsat till € 100 000 såvida den vållande inte är företagsledning eller laglig ställföreträdare. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om säljaren har en gällande ansvarsförsäkring. Denna ansvarsbegränsning omfattar inte anspråk som grundar sig på obligatoriskt lagstadgat ansvar för produktfel enligt produktansvarslagen (1992:18)

8. Returer

Återlämnade varor skall exkluderas i avtalet, såvida annat inte har överenskommits. Säljaren har rätt att ta betalt för sin hantering av en återlämnad vara.

9. Övrigt

Svensk rätt skall tillämpas på dessa bestämmelser. Rätt forum för alla tvister med anledning av ett köp mellan säljaren och köparen, skall vara Växjö tingsrätt. Detta forum skall gälla oavsett om köparen har säte på annan plats i Sverige eller har hemvist i Tyskland eller i annat land eller att köparens hemvist inte är känt. Ort där leverans sker från, ort dit betalning skall ske och ort dit defekta varor skickas är Växjö, Sverige.   Varje ändring till dessa bestämmelser måste göras skriftligen för att gälla. Skulle en bestämmelse eller villkor visa sig vara felaktig eller ofullständig har det ingen påverkan på bestämmelserna i övrigt. Ofullständiga eller oklara bestämmelser skall fyllas ut med avtalstolkning med utgångspunkt i parternas avsikter med detta avtal.