Aktuelles Land wechseln?

Garantivillkor för Sverige AB

ESYLUX Sverige AB, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige (org. nr. 556718-4220) (härefter kallat ”ESYLUX”) garanterar kunder som är företagare nedanstående tillverkargaranti. Företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap, som utövar sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet vid ingående av ett köp.

I. Innehåll och garantins omfattning
Denna tillverkargaranti gäller för produkter från och med 2018-01-01. Avgörande är ingåendet av ett köpeavtal med ESYLUX. För produkter som köpts eller kommer att köpas efter 2018-01-01 och vars bruksanvisningar innehåller garantivillkor, som avviker från dessa garantivillkor så gäller dessa garantivillkor, om och i den mån de är mer fördelaktiga för kunden än garantivillkoren i bruksanvisningen.

Samtliga ESYLUX-produkter uppfyller högsta kvalitetsstandard. Därvid garanterar ESYLUX, att varje produkt är fri från tillverknings- och materialfel som är märkt med märket ”ESYLUX” som kunden har köpt från ESYLUX, ett distributionsföretag från ESYLUX eller från handlare, som har skaffat produkten från ESYLUX eller ett distributionsföretag från ESYLUX, vid bestämmelseenlig användning enligt bestämmelserna i dessa garantivillkor.

Garantiperioden är baserad på respektive produktserie och finns angiven på webbsidan www.esylux.se på respektive produktsida samt i produktdatabladet som kan laddas ned.

Garantin omfattar uteslutande material-, konstruktions- eller produktionsfel. Garantin kännetecknas av att kunden, även efter det att det rättsliga och/eller avtalsmässiga ansvaret för materiella fel har löpt ut, har möjlighet att anmäla fel. Denna tidsförlängning av "garantin för brister" betyder inte, att kunden genom garantin får rättigheter gentemot ESYLUX, som går utöver det materiella felansvaret från ESYLUX.

Garantin gäller uteslutande under förutsättning att

 1. produkterna används i överensstämmelse med angivna produkt- och tillämpningsspecifikationer (i synnerhet enligt datablad, produktbroschyrer, produktmärkning och liknande);
 2. produkterna har installerats och satts i drift på ett professionellt sätt (enligt monteringsanvisningen som bifogas produkten);
 3. tillhandahållande av tjänster som programuppgraderingar eller förbättringar uteslutande görs av ESYLUX eller av en tredje part som ESYLUX utsett;
 4. de tillåtna gränsvärdena för temperaturer, spänningar, fuktighet och omgivningar som specificeras enligt relevanta tekniska standarder eller produktspecifika gränser inte överskrids och
 5. produkten inte utsätts inte för felaktiga mekaniska och/eller kemiska påfrestningar.

II. Extra information om LED-produkter
Extra information om LED-produkter: Vid LED-produkter är en ljusflödesreduktion upp till ett värde på 0,6 %/1000 driftstimmar teknisk standard och omfattas därför inte av garantin. Färgtoleransen för LED-moduler omfattas inte av tillverkarens garanti. Ljusflödet och effekten är föremål för en tolerans på +/- 10 % för en ny LED-modul. I produkt- och tillämpningsspecifikationerna (särskilt enligt datablad, produktbroschyrer och liknande) finns alla relevanta tekniska data. Vid efterföljande leveranser av LED-produkter, kan det på grund av tekniska framsteg samt förändringar i ljusflödet och produktens ljusfärg, uppstå avvikelser i ljusegenskaperna jämfört med de ursprungliga produkterna.

III. Vad omfattas inte av garantin?
Garantin omfattar inte:

 1. Alla extra kostnader som uppstår vid reparation av felet (t.ex. kostnader för montering och demontering, transport av defekt och reparerad eller ny produkt, bortskaffande, kör- och restid, lyftutrustningar, ställningar), dessa kostnader ska betalas av kunden;
 2. Slitagedelar, som exempelvis alla standardlampor, batterier och hårddiskar; datorer och servrar som antingen innehåller hårddiskar eller mekaniska slitagedelar;
 3. Plastdelar, t.ex. tillverkade av polykarbonat, såtillvida de missfärgas eller blir sköra på grund av den naturliga åldringsprocessen;
 4. Inställningar eller parameterinställningar på system som förändras på grund av slitage, materialutmattning eller förorening;
 5. Produktfel som orsakas av programvarufel, buggar, virus eller liknande;
 6. Tidvis nödvändiga tjänster såsom ominstallation, mjukvaruuppdateringar etc;
 7. Transportskador eller -förluster, eftersom leveransen till kunden inte är en avtalsförpliktelse för ESYLUX;
 8. Skador på grund av felaktig elektrisk anslutning som inte kan hänföras till ESYLUX, och
 9. produktfel som redan har åtgärdats som en del av kontraktsmässigt eller juridiskt materialbristansvar (garanti) genom ersättning, reparation eller prisreduktion.

Har kunden enligt ESYLUX allmänna affärsvillkor - Försäljningsvillkor (Vi säljer och levererar)  (se punkt VIII. i dessa garantivillkor) rättigheter, som överstiger ovan angivna garantiinnehåll, förblir dessa rättigheter opåverkade. dvs. kunden kan självklart se till att de verkställs.

IV. När upphör garantin att gälla?
Garantin upphör att gälla, när

 • ändringar, reparationer, servicearbeten eller åtgärdande av störning av kunden eller tredje part görs på produkterna, utan föregående skriftligt godkännande från ESYLUX;
 • produkten används felaktigt, inte bestämmelseenligt eller utan att observera uppgifterna i bruksanvisningen, i synnerhet om till- eller ombyggnader eller andra ändringar av produkten har gjorts på egen hand, eller om fel kan hänföras till användning av tillbehörs-, utbytes-, eller reservdelar som inte är ESYLUX-originaldelar eller
 • produkten är felaktigt elektriskt ansluten. Detta är särskilt fallet om man inte beaktar kraven i bruksanvisningen.

V. Garantianspråk Vad kan du göra?
Om kunden anser att det finns ett garantianspråk, ska kunden skriftligen meddela garantikravet inom 30 dagar (avsändandet av anmälan är avgörande) räknat från fastställandet av felet, till ESYLUX eller ESYLUX distributionsföretag i det land där produkten har köpts för första gången. En kopia ska bifogas av det aktuella inköpsavtalet eller fakturan och en beskrivning av felet. ESYLUX är berättigad till att undersöka alla anmälda produkter. Om det är nödvändigt att skicka produkten, måste kunden på egen bekostnad skicka den defekt anmälda produkten till ESYLUX resp. till respektive ESYLUX-distributionsföretag. I princip rekommenderas kunden, att omedelbart skicka den ur kundens synvinkel defekta produkten med anmälan. Vid fast installerade produkter som inte kan skickas, ska ESYLUX respektive varje ESYLUX-distributionsföretag ges möjligheten att på plats besiktiga produkten. Det finns dock inte någon skyldighet för ESYLUX eller respektive ESYLUX-distributionsföretag, att besiktiga produkterna på plats. Slutförande av garantianspråk, görs via ESYLUX-distributionsföretag i respektive land, där produkten köptes första gången.

Skulle det visa sig efter kontroll av produkten, att ett garantianspråk föreligger, ligger det inom ESYLUX eget gottfinnande att reparera den felaktiga produkten, att gratis leverera en likvärdig produkt eller erbjuda ett tillgodohavande. ESYLUX skickar den reparerade resp. likvärdiga reservprodukten gratis till kunden

VI. Gäller en ny garanti efter slutförande av ett garantianspråk?
Såtillvida ett garantianspråk har slutförts, gäller för den utbytta eller reparerade produkten ingen ny garanti, inte heller förlängs garantiperioden. Den ursprungliga garantin gäller dock oinskränkt, såtillvida att garantiperioden inte har gått ut. Bortfaller den ersatta eller reparerade produkten igen, så kan du rapportera dessa problem under den ursprungliga garantin. Eventuella krav från kunden enligt kontrakts- eller lagstadgad garanti förblir opåverkade (se punkt VIII. i dessa garantivillkor).

VII. Anvisningar för ersättningsprodukter och -delar
Alla ersättningsprodukter eller -delar kan innehålla nya eller återvunna material, som motsvarar prestanda och tillförlitlighet för nya produkter eller delar. Ersättningsprodukten kan skilja sig åt i mått och design från originalprodukten. "Återvunnet material" är delar eller produkter, som är begagnade eller reparerade och inte nya. Även om sådana delar eller produkter inte är nya, är skicket efter en service eller reparation lika bra som nytt, när det gäller prestanda och tillförlitlighet. Funktionen hos alla ersättningsprodukter eller delar motsvarar den för produkten eller den del som ska bytas ut.

VIII. Kundens anspråk på materialbrister (garanti)
Eventuella anspråk från kunden som uppkommer genom avtalsenlig eller lagstadgade anspråk på materialbrister (garanti) ska inte uteslutas, begränsas eller ändras på grund av dessa garantivillkor. Vid fullgörande av garantiåtaganden gäller som tillägg till dessa garantivillkor ESYLUX allmänna affärsvillkor -  Försäljningsvillkor (Vi säljer och levererar) i den version som gäller vid tidpunkten för köpeavtalets ingående för respektive produkt eller – såtillvida ESYLUX har gjort speciella överenskommelser med kunden, som avviker från de nämnda allmänna  affärsvillkoren – för vilka ESYLUX har gjort specialöverenskommelser med kunden. ESYLUX allmänna affärsvillkor – Försäljningsvillkor (Vi säljer och levererar) kan laddas ned under www.esylux.se eller kan begäras av kunderna från ESYLUX. I händelse av motsägelser i nämnda allmänna affärsvillkor eller eventuella gjorda specialöverenskommelser till dessa garantivillkor, så gäller dessa garantivillkor.

IX. Dataskydd
ESYLUX bearbetar nödvändiga uppgifter på grundval av gällande lagstadgade bestämmelser, särskilt på grundval av EU-dataskyddsförordning (GDPR).

X. Tillämpbar rätt och jurisdiktion
Denna garanti är föremål för svensk lag, med undantag av bestämmelserna i FN: s konvention om internationell försäljning av varor (CISG). Uteslutande jurisdiktion för alla tvister som härrör från denna garanti harSveriges domstolar.

 

Giltig från 01.2018