Aktuelles Land wechseln?

Dataskyddsförklaring

May 2024 V.2.3

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag och våra produkter

Sekretess och att skydda dina uppgifter är viktigt för oss!

Vi behandlar personuppgifter med sekretess och endast enligt lagstiftningen.

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (GDPR art. 4 nr 1). Detta innefattar information som ditt namn, din e-postadress, din postadress eller ditt telefonnummer

Vem är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter?
Den ansvarige, nedan kallad ESYLUX eller vi, enligt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna såväl som andra bestämmelser om skydd av personuppgifter är:  
ESYLUX Sverige AB
Annavägen 12B
352 46 Växjö
Tyskland

Kontaktuppgifter till dataskyddsadministratören
Du kan kontakta vår dataskyddsadministratör per post via ESYLUX GmbH-adressen eller

via e-post: privacy[at]esylux.com  

Behandling av personuppgifter

1 Användning av webbplatsen
Vi registrerar och lagrar IP-adressen som tilldelats din dator för att överföra innehållet du öppnar på vår webbplats till din dator (t.ex. texter, bilder samt filer som tillhandahålls i nedladdningsbart format osv.) (jfr GDPR art. 6.1 b). Vi behandlar även dessa uppgifter för att identifiera och spåra missbruk. I detta avseende är den rättsliga grunden GDPR art. 6.1 f. Vårt legitima intresse av databehandlingen är att säkerställa att vår webbplats fungerar som den ska samt att säkerställa de transaktioner som sker genom den.

2.1 E-postreklam med anmälan till nyhetsbrev
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet i fråga, där vi regelbundet informerar dig om intressanta ämnen. För att se till att anmälan till nyhetsbrevet går rätt till, dvs. för att förhindra otillåtna registreringar på uppdrag av tredje part, använder vi oss av dubbel anmälan. Det innebär att vi efter att du registrerat dig för nyhetsbrevet första gången skickar ett bekräftelsemail till dig, där vi ber dig bekräfta registreringen. Den rättsliga grunden är ditt godkännande enligt GDPR art. 6.1 s. 1 a. I samband med att du anmäler dig till nyhetsbrevet sparar vi dessutom din IP-adress samt datum och klockslag för anmälan och bekräftelsen, så att vi vid ett senare tillfälle kan spåra och bevisa anmälan. Den rättsliga grunden för den här lagringen är ett legitimt intresse enligt GDPR art. 6.1 f, där det legitima intresset är att kunna tillhandahålla bevis för anmälan. Vi sparar din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet till dig, tills du avanmäler dig eller vi slutar att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst återkalla din registrering för nyhetsbrevet.

2.2 E-postreklam utan anmälan till nyhetsbrev
Såvida vi har fått din yrkesmässiga e-postadress inom ramen för ett befintligt, affärsmässigt förhållande (rådgivning, offert), förbehåller vi oss rätten att informera dig om relevanta ämnen genom våra nyhetsbrev, eftersom vi förutsätter ett befogat, affärsmässigt intresse. Den rättsliga grunden är GDPR art. 6.1 F. Vårt befogade intresse är direktreklam för våra (potentiella) kunder. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande för e-postreklam till din e-postadress.

2.3 Nyhetsbrev statistik
För statistisk analys av våra nyhetsbrevskampanjer innehåller nyhetsbreven så kallade spårningspixlar. Det är en omärklig digital bild som är inbäddad i det HTML-formaterade e-postmeddelandet och med vars hjälp vi kan identifiera om och när du har öppnat e-postmeddelandet och vilka länkar i e-postmeddelandet du har öppnat. Då överförs också din IP-adress till vår server. Däremot sparar vi varken den eller några andra personuppgifter. Den rättsliga grunden för dessa spårningspixlar är ett legitimt intresse enligt GDPR art. 6.1 f, där det legitima intresset är att utvärdera och optimera vårt nyhetsbrev.

3 Platsansökan
Vi behandlar personuppgifter när du förser oss med dem i samband med en platsansökan. Den rättsliga grunden är GDPR art. 6.1 b.
Mottagare av personuppgifterna är personalavdelningen och beslutsfattarna.
Om du inte tillhandahåller personuppgifterna kan vi inte behandla din ansökan. När ansökningsprocessen är slut raderas personuppgifterna om inget avtal har ingåtts. Om ett avtal ingås behandlas personuppgifterna i enlighet med de interna riktlinjerna för uppgiftsskydd.

4 Övriga syften
Personuppgifter behandlas också om du själv förser oss med dem, till exempel i samband med en förfrågan eller när du beställer informationsmaterial eller produkter. Den rättsliga grunden är GDPR art. 6.1 b.
Om vi, såsom beskrivs ovan, behandlar dina uppgifter i syfte att ta emot och behandla din förfrågan eller beställning, är du avtalsenligt skyldig att göra dessa uppgifter tillgängliga för oss. Utan dessa uppgifter kan vi inte behandla din förfrågan eller beställning.

Om du har samtyckt till behandlingen av personuppgifter (se GDPR art. 6.1 a) kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten för den behandling som utförts före återkallandet.

Vidarebefordran till tredje part
Som regel vidarebefordras dina uppgifter till det aktuella ESYLUX-företaget för behandlingssyften och behandlas där utifrån ditt aktuella ärende. ESYLUX-företagens uppgifter behandlas av uppdragshanteraren Peter Kremser GmbH & Co KG för administrativa, felsöknings- och supporttjänster. För värdskapet för våra plattformar och säkerhetskopieringstjänster och för att skicka e-post och andra meddelanden använder vi oss av uppdragshanterare. Dessa är förpliktigade att uteslutande hantera dina uppgifter i enlighet med våra direktiv och gällande lagar för skydd av personuppgifter. De är förpliktigade att behandla dina uppgifter med sträng sekretess och är även förbjudna att använda dina uppgifter för andra ändamål än de du har godkänt.

Vidarebefordran av uppgifter till tredje part sker baserat på GDPR art. 28.1.

Vi varken säljer dina uppgifter till tredje part eller utnyttjar dem för kommersiellt syfte på annat sätt.

Ungefärlig tidsfrist för radering av uppgifter
Lagstiftaren har utfärdat många lagringsperioder och -skyldigheter. När de här tidsfristerna har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt. Om det finns uppgifter som inte påverkas av detta raderas eller anonymiseras de när de syften som anges i denna integritetspolicy inte längre gäller. Såvida inte denna integritetspolicy innehåller några andra, avvikande bestämmelser om lagring av uppgifter lagrar vi de uppgifter som vi samlar in så länge de är nödvändiga för ovanstående syften för vilka de samlats in.

Annan användning av data och radering av data
Ytterligare behandling eller användning av dina personuppgifter utförs vanligtvis bara om lagstiftningen tillåter detta eller om du har samtyckt till behandlingen eller användningen av uppgifterna. I händelse av vidare behandling för andra syften än de för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in, informerar vi dig om dessa andra syften före vidare behandling och förser dig med ytterligare relevant information.

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten fil som sparas lokalt på din enhet när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen på nytt från samma enhet visar cookien t.ex. att det handlar om ett upprepat besök. Cookies gör det dessutom möjligt att analysera hur vår webbplats används. Cookien innehåller inga personuppgifter, den kan inte användas till att identifiera dig på tredje parts webbplatser, inklusive analysleverantörernas webbplatser.

Vi använder följande typer av cookies:
Essentiella/nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för vår webbplats funktion och en felfri funktion hos registreringar och beställningar samt för lagring av filterval eller minneslista på din enhet. Om du blockerar dessa cookies kan det leda till att du bara i begränsad utsträckning kan använda vår webbplats eller de tjänster vi tillhandahåller. Den rättsliga grunden är ett legitimt intresse enligt GDPR art. 6.1 f, där det legitima intresset är att tillhandahålla dig det webbplatsinnehåll du begär samt att garantera webbplatsens säkerhet och stabilitet.

Analyscookies
Dessa cookies samlar information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vilken webbläsare du använder, antal besök, öppnade sidor eller hur länge du uppehåller dig på webbplatsen). Dessa cookies sparar ingen information som kan identifiera besökaren personligen. Informationen som samlas in med hjälp av dessa cookies aggregeras och IP-anonymiseras.
Vi använder oss av analystjänsten Matomo Analytics. Informationen från cookien om hur du använder webbplatsen förs inte vidare till tredje part. Den rättsliga grunden är ditt godkännande enligt GDPR art. 6.1 s. 1 a, som du gett oss genom det val du gjort under menyalternativet ”Sekretessinställningar”.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av analyscookies med framtida verkan via menyalternativet ”Sekretessinställningar” på webbplatsen.

Du kan även godkänna eller avvisa cookies via inställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att mottagandet av cookies nekas som princip eller att du informeras i förväg när en cookie sparas. Detta kan dock försämra funktionerna på webbplatsen (t.ex. vid beställningar). Din webbläsare innehåller också en funktion för att radera cookies (t.ex. via Rensa webbdata). Du hittar mer information i bruksanvisningen och vanligtvis under Inställningar i webbläsaren.

Hyperlänk till sociala medier

Vi har integrerade hyperlänkar till följande sociala medietjänster på vår webbplats: Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn och Xing.
Dessa illustreras med tillhörande logotyper och finns lagrade på vår egen server. Det innebär att inga uppgifter om dig som användare överförs till leverantörstjänsterna i fråga när du läser in vår webbplats för första gången. Först när du klickar på logotyperna skickas du vidare till webbplatsen i fråga. På dessa webbplatser behandlas eventuellt ytterligare uppgifter om dig.
Vi har inget inflytande på denna databehandling på de länkade webbplatserna.

Rättigheter avseende behandling av personuppgifter

Rätt att erhålla information
Du har rätt att när som helst begära ut information om dina personuppgifter som vi hanterar, i enlighet med GDPR art. 15. För att göra detta kan du skicka in en begäran per post eller e-post till adresserna nedan.

Rätt att korrigera felaktiga uppgifter
Om dina personuppgifter som vi hanterar inte är korrekta har du rätt att omedelbart korrigera dem (GDPR art. 16). För att göra det vänder du dig till kontaktadresserna nedan.

Rätt till radering
Du har rätt att omedelbart få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd) om det föreligger rättsliga grunder enligt GDPR art. 17. Sådana föreligger till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de ursprungligen behandlades eller om du har återkallat ditt samtycke och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandling; den berörda personen invänder mot behandlingen (och det inte finns några tvingande skäl för behandlingen – detta gäller inte invändningar mot direktreklam). För att tillvarata ovanstående rätt vänder du dig till kontaktadresserna nedan.

Rätt att begränsa behandlingen
Du har rätt att begränsa hanteringen om det föreligger rättsliga grunder enligt GDPR art. 18. Enligt detta kan begränsningen av behandlingen vara särskilt nödvändig om behandlingen är olaglig och den berörda personen inte vill att personuppgifterna raderas utan istället begär en begränsning av användningen av personuppgifterna eller den berörda personen invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR art. 21.1, så länge det inte är säkerställt att våra legitima skäl överväger dina. För att tillvarata ovanstående rätt vänder du dig till kontaktadresserna nedan.

Rätt till uppgiftsportabilitet
Du har rätt till uppgiftsportabilitet enligt GDPR art. 20. Du har rätt att få ut de uppgifter som rör dig som du har försett oss med i ett vanligt, strukturerat och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person, till exempel en annan tjänsteleverantör. En förutsättning för detta är att behandlingen baseras på samtycke eller ett avtal och sker på automatisk väg. För att tillvarata ovanstående rätt vänder du dig till kontaktadresserna nedan.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att av skäl som härrör från din speciella situation när som helst enligt GDPR art. 21 invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig och som bl.a. baseras på GDPR art. 6.1 e eller f. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen inte tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. För att tillvarata ovanstående rätt vänder du dig till kontaktadresserna nedan.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett otillåtet sätt har du rätt att anmäla det till ansvarig tillsynsmyndighet som du kan kontakta enligt nedan:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Tyskland

Tel: +49 (0) 431/988-1200
Fax: +49 (0) 431/988-1223
E-post: mail[at]datenschutzzentrum.de

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra webbsidor är sammanställt med största omsorg. Som leverantör ansvarar vi enligt § 5 i tyska telemedialagen (allmän informationsskyldighet) för eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Däremot gäller att i de fall allmän lagstiftning kräver att viss information ska avlägsnas eller spärras från användning, har denna lagstiftning företräde. En sådan skyldighet föreligger dock först vid den tidpunkt då webbplatsens utgivare fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. När vi gjorts medvetna om en sådan lagöverträdelse kommer detta innehåll att omedelbart avlägsnas.

Ansvar för länkar
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte utfästa någon garanti för detta främmande innehåll. För sådant innehåll bärs alltid ansvaret av respektive leverantör eller företag. När vi lägger till länkar till externa webbsidor gör vi en kontroll vid denna tidpunkt att det inte föreligger några möjliga lagöverträdelser. När länkarna lades till fanns inga tecken på lagstridigt innehåll. Det är dock inte möjligt att upprätthålla en konstant övervakning över innehållet på de länkade sidorna utan konkreta belägg för lagbrott. När vi gjorts medvetna om lagöverträdelser kommer dessa länkar att omedelbart avlägsnas.

Upphovsrätt
Utgivaren av denna webbplats har bemödat sig om att alltid ta hänsyn till upphovsrätten för tredje part och har använt sig av egenutvecklade och licensfria programvaror. Det innehåll och de arbeten på dessa sidor som framställts av utgivaren är underställda den tyska upphovsrättslagstiftningen. När bidrag från tredje part förekommer har detta tillkännagivits. Allt mångfaldigande samt all bearbetning, spridning och användning som sträcker sig utanför upphovsrätten kräver ett skriftligt medgivande från respektive författare resp. producent. Nedladdning och kopiering från denna webbplats får endast ske för privat och inte kommersiellt bruk.

Invändning mot reklam
De kontaktuppgifter som publicerats får inte användas av tredje part för utsändning av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats. Webbplatsens utgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om ej begärd reklaminformation sänds ut, t.ex. via spam-post.